Vous êtes ici : Accueil > Thèmes > Love > Love vocabulary
Par : ypanier
Publié : 7 mai 2013

Love vocabulary

Romeo wore a tuxedo.
/(Romeo) wɔː ə tʌkˈsiːdəʊ/

To be honest, with him, it was love at first sight.
/tə biː ˈɒnɪst wɪð hɪm ɪt wəz lʌv ət fɜːst saɪt/

I’m so jealous that you had a date with him !
/aɪm səʊ ˈʤeləs ðæt jʊ həd ə deɪt wɪð hɪm /